Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Özelleştiriliyor!

 

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, sahip olduğu avantajlı konumu sayesinde Türkiye’nin en prestijli limanlarından birisi. Türkiye’nin ikinci, İstanbul’un en büyük marinası olan Fenerbahçe Kalamış Marina, Türkiye’de bulunan toplam kapasitenin yüzde 6’sını, İstanbul’daki toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 25’ini temsil ediyor. Yat Limanı, denizde 1291, karada 220 yat bağlama kapasitesine ve yaklaşık yüzde 95 kapasite kullanım oranına sahip.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının, bin 135 metrekaresi Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mülkiyetinde, 478 bin 507 metrekaresi ise devletin hüküm ve tasarrufu altında. 1987 yılında faaliyete geçen Yat Limanının işletilmesine yönelik 1998 yılında yapılan 10 yıl süreli kiralama sözleşmesi 2008 yılında sona ermiş, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile Yat Limanı özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı.

İmar Süreci 2020’de Kesinleşti

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme kapsamına alındığı tarihte onaylı imar planı bulunmadığından, ilgili mevzuat gereği söz konusu yatırımların yapılabilmesi ve işletme için gerekli izin ve ruhsatların alınabilmesi, yat limanındaki yapı ve tesislerin Deprem Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yat limanı alanına yönelik imar planları ilgili belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların görüşleri dikkate alınarak oluşturuldu. 2017 yılında sonuçlanan bu süreçte, söz konusu imar planlarına karşı açılan davalar nedeniyle yat limanın özelleştirme süreci sekteye uğramış, ancak Danıştay İdari Davalar Yüksek Kurulunca imar planlarının iptaline karşı açılan davaların 2020 Aralık ayı içerisinde nihai olarak reddedilmesiyle imar planları kesinleşmiş ve özelleştirme sürecinin önündeki engel kalktı.

Her Müdahale Öncesi ÇED Raporu

Diğer yandan, deniz ve kıyı ekosisteminin maruz kalabileceği muhtemel etkiler esas alınarak ileride uygulama aşamasında ÇED raporuna altlık teşkil edecek Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yaptırılan detaylı teknik bilimsel çalışmalar ile yat limanının imar planı ve özelleştirme sürecine Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma ilkeleri ve planlama teknikleri açısından uygun görüş verildi. Bu kapsamda, bölgenin doğal ve arkeolojik sit alanı özelliği dikkate alınarak, yat limanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde ÇED Raporu alınmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulacak olup, imar planı hükümleri ile halkın mevcut kıyı kullanımına herhangi bir engel getirilmediği gibi aksine, yapılaşma sınırlandırıldı. Bu çerçevede, alışveriş merkezi ve benzeri büyük kütleli yapıların yapılması, plan hükümleri ile engellendi.

30 Milyon TL Teminatla Son Başvuru 7 Temmuz

Bu çerçevede, işletme hakkının 40 yıl süreyle devredilmesi yöntemiyle özelleştirilecek yat limanının özelleştirme bedeli peşin veya yüzde 40’ı peşin, bakiye miktar 60 ay vadeli olarak ödenebilecek, vadeli ödeme seçeneği için yüzde 13 oranında faiz uygulanacak. Son teklif tarihi 7 Temmuz 2021 olan ihale sürecine gerçek, tüzel kişiler ve ortak girişim grupları katılabilecek olup, yatırım fonları hissedar oldukları şirketler veya bir ortak girişim grubu kanalıyla ihaleye dâhil olabilecekler. İhaleye katılabilmek için 30 milyon TL tutarında geçici teminat mektubu verilmesi zorunlu.

Sonuç olarak Yat Limanının özelleştirilmesi ile:

– Bir dünya kenti ve markası olan İstanbul’un imajına uygun olarak uluslararası standartta hizmet verecek nitelikte ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yat limanının yeniden yapılandırılmasına,
– Üst ölçekli planlardaki amaç ve hedefler doğrultusunda ve yenileme projeleri kapsamında inşa edilecek dalgakıranlar ile olası afetlerde şehrin korunmasına, acil çıkış ve ikmal kapısı olabilmesine,
– Fiziksel, teknik ve hukuki alt yapısı sağlanmış olarak Yat Limanı’nın daha etkin ve verimli kullanılmasına,
– Yat Limanın yakın çevresindeki tarihi ve doğal dokunun korunarak, İstanbul sakinleri ve turistlere çok yönlü hizmet verebilecek deniz turizm tesisinin geliştirilmesine imkân tanınmış olacak.

YACHTLIFE&TRAVEL

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir