Ad image

İzmir Yenifoça Yat Limanı Yap-İşlet-Devret Modeliyle İhalede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, “İzmir Yenifoça Yat Limanı” projesinin yapımı amacıyla yap-işlet-devret modeliyle ihale açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ilgili ihale bilgileri ve diğer önemli detaylar yer aldı. İhaleye katılmak isteyenler için tüm şartlar ve ayrıntılar aşağıda yer alıyor. “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, “İzmir Yenifoça Yat Limanı” Projesi 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir.

1. Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2. İstekliler, projeye ait ihale dosyalarını 25/10/2020 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek / ANKARA adresindeki Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 5.000,00-TL’yi (BeşbinTürkLirası) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını almaları gerekmektedir.

3. İşe ait teklifler, ihaleye ait işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilen teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek / ANKARA adresindeki Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No’lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup bu iş için geçici teminat tutarı 150.000,00-TL’dir (YüzellibinTürkLirası).

5. Bu proje ile ilgili en son teklif verme tarihi 17.12.2020 Perşembe günü Saat 10.00’dur.

6. Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

7. Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

8. İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

YACHT LIFE & TRAVEL

Yorum yap